Zarządzanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych.
Wykonujemy czynności w zakresie administrowania, zarządzania
oraz ewidencji księgowej dla nieruchomości wspólnych.

Zapytanie ofertowe wyślij na adres: zarzad@born.waw.pl

Zakres obsługi i świadczeń
Oferujemy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością, które można podzielić na cztery podstawowe grupy:

 1. Czynności administracyjne
 2. Obsługa techniczna
 3. Obsługa księgowa
 4. Obsługa prawna

Czynności Administracyjne

 • Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • Zawieranie umów dla nieruchomości wspólnej na usługi kominiarskie, instalacyjne, budowlane i inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza)
 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
 • Organizacja i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków. Wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie teczek wspólnot mieszkaniowych wraz z dokumentacją z zebrań wspólnoty
 • Prowadzenie w imieniu wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb,
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz

Obsługa Techniczna

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego
 • Przygotowywanie planów remontów
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert,
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług ( bez kosztów  inspektora nadzoru inwestorskiego)

Obsługa Księgowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej
 • Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Sporządzanie bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty
 • Obsługa rachunku bankowego wspólnoty
 • Prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • Kontroling finansów wspólnot
 • Współpraca z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, wyłapywanie i korygowanie pomyłek bankowych
 • Windykacja należności
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych za I półrocze  roku obrachunkowego
 • Każda wspólnota jest samodzielna pod względem finansowym. Nie praktykujemy zakupów zbiorczych ze środków kilku wspólnot, jak również każda wspólnota posiada niezależne konta bankowe.

Obsługa Prawna

Współpracujemy ze sprawdzoną kancelarią prawną specjalizującą się w tematyce związanej z rynkiem nieruchomości, której w razie potrzeby, na podstawie odrębnego zlecenia , można powierzyć prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych spraw sądowych.
W ramach kompleksowej obsługi nieruchomości zapewniamy podstawową obsługę prawną, obejmującą:

 • Obsługę windykacji należności, począwszy od zgromadzenia niezbędnych dokumentów potrzebnych do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, przez przygotowanie pozwów sądowych, aż do skierowania prawomocnego tytułu wykonawczego do komornika (bez zastępstwa procesowego)
 • Konsultacje prawne przy sporządzaniu bardziej skomplikowanych uchwał, umów czy regulaminów wewnętrznych.

W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt: zarzad@born.waw.pl

Zapraszamy do współpracy
Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości s.c.
Jerzy i Wiesława Słabik