Praca – Księgowa Wspólnot / Spółdzielni Mieszkaniowych

Oferujemy pracę na stanowisku:
Samodzielny Księgowy Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Złóż aplikację na adres: praca@born.waw.pl

Oczekujemy następujących umiejętności:

 • Minimum średnie wykształcenie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w księgowości wspólnot/spółdzielni
 • Znajomość pełnej rachunkowości wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych,
 • rozliczeń mediów,
 • przepisów prawa pracy,
 • przepisów podatkowych,
 • przepisów ZUS.
 • Dobra znajomość obsługi programów Płatnik, Word, Excel
 • Swoboda w posługiwaniu się pocztą elektroniczną oraz wyszukiwaniu informacji w internecie
 • Szybkie pisanie na klawiaturze
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej
 • Decyzyjność i samodzielność
 • Empatia i asertywność w kontaktach z interesantami – udzielanie rzeczowych odpowiedzi
 • Znajomość programu „SŁONIE” firmy Mieszczanin
 • Znajomość systemu „e-Kartoteka” firmy Mieszczanin

Oferujemy:

 • Samodzielne stanowisko pracy.
 • Pracę w młodym, zgranym zespole.
 • Przyjemną atmosferę pracy.
 • Możliwość korzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 • Spokojne miejsce pracy w kameralnym biurze na Ochocie.

Ogólny zakres obowiązków:

I. Przejęcie nieruchomości oraz prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz podjętą uchwałą.

 • Zgłoszenie do US zmiany dotyczącej przechowywania dokumentów księgowych oraz prowadzenia księgowości.
 • Zakładanie baz danych dla przejętych budynków, udział w przejęciu nieruchomości oraz spisanie protokółu z poprawności przekazanych dokumentów.
 • Dokonywanie naliczeń dla właścicieli zgodnie ze oświadczeniami oraz uchwałami przyjętymi przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 • Wystawianie rachunków dla najemców części wspólnych nieruchomości oraz dla m.st. Warszawy.
 • Potwierdzenie faktur pod względem formalnym. Opisanie sposobu zapłaty. Wypisywanie przelewów dla kontrahentów zgodnie z dostarczoną fakturą oraz zawartą umową.
 • Wypisywanie stałych zleceń dla kontrahentów oraz zleceń pobrania z konta definiowanie przelewów do zapłaty drogą elektroniczną.
 • Zarządzanie finansami Wspólnoty Mieszkaniowej (zakładanie lokat).
 • Księgowanie przychodów i kosztów dla nieruchomości oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych dokumentujących zdarzenia finansowe.
 • Sporządzanie wydruków obrotów na saldach za każdy miesiąc oraz raz na pół roku sprawozdań finansowych dla zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Analiza przychodów i kosztów po zaksięgowaniu miesiąca oraz wnioski dla kierownictwa biura co do wysokości przyjętych zaliczek oraz zagrożeń finansowych wynikających z nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli.
 • Archiwizacja dokumentów księgowych.
 • Wystawianie zaświadczeń dla właścicieli do urzędów oraz wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe.
 • Rozliczenie mediów.

II. Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło.

 • Zgłoszenie Wspólnoty Mieszkaniowej do ZUS jako płatnika składek.
 • Zgłoszenie osoby zatrudnionej.
 • Rozliczenia z ZUS
  • Przekazanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • Przekazanie przelewów podpisanych przez zarząd wspólnoty do banku
 • Rozliczenia z US.
  • Przekazanie deklaracji rozliczeniowych do US
  • Przekazanie podpisanego przelewu do banku
 • Prowadzenie teczek pracowniczych osób zatrudnionych na umowę o pracę
  • Umowa o pracę
  • Badania lekarskie
  • Kartoteka urlopowa
  • Szkolenie pracownika
  • Inne

III. Roczne sprawozdania finansowe i rozliczenie wyniku finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej po zakończeniu roku oraz przygotowanie dokumentacji księgowej do przekazania z chwilą rozwiązania umowy o administrowanie.

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy.
 • Przygotowanie dokumentów finansowych do zebrania rocznego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz kartotek dla każdego właściciela.
 • Przygotowanie rozliczenia finansowego dla każdego właściciela z wpłacanych zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomością wspólna (zaliczka A i media) zgodnie z podjętą na zebraniu rocznym uchwałą.
 • Przekazanie do US CIT-8 wraz z załącznikami oraz PIT roczny dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, zlecenie i dzieło.
 • Potwierdzanie sald kontrahentów oraz wystawianie sald do potwierdzenia dla właścicieli na koniec roku obrachunkowego lub z chwilą odejścia wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przygotowanie protokółu zdawczo-odbiorczego oraz wszystkich dokumentów księgowych i teczek lokali związanych z nieruchomością.

Zapraszamy
Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości s.c.
Jerzy i Wiesława Słabik

Złóż aplikację: praca@born.waw.pl